Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: „Miralex” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile (64-920), ul. Lotnicza 4, NIP 7640001360, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000011534 e-mail: daneosobowe@miralex.pl; tel. +48 61 832 90 60

2. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane w związku z procesem rekrutacji prowadzonym przez Administratora na stanowisko Przedstawiciel Medyczny, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ( prawnie uzasadniony cel realizowany przez Administratora), art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy oraz wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust.1 pkt a RODO).

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Informacje o odbiorcach danych osobowych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1. Administrator

4. Okres, przez który dane będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji, w celu zabezpieczenia dowodów przed ewentualnym zarzutem dyskryminacji.
W zakresie w jakim udzielono zgody na przyszłe rekrutacje – do czasu wycofania zgody.

5.Informacje o przysługujących uprawnieniach:

Ma Pani/Pan prawo:
a) żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych (w tym do uzyskania kopii),
b) żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności: - danie nie są niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy przetwarzania,
- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
- dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
d) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu, żądając w zamian ograniczenia,
- administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych- do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
e) do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy:
- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie umowy zawartej z taką osobą,
- przetwarzanie odbywa się z sposób zautomatyzowany,
f) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,
- dane są przetwarzane na podstawie opartej na art. 6 ust.1 f tj. niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
W zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem.

6. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzoru:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7.Informacje czy podanie danych jest wymogiem ustawowym/umownym warunkiem zawarcia umowy/ o zobowiązaniu do podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym w art.221 kodeksu pracy niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

8.Przekazywanie danych do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/ organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

9.Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są profilowane.