Informacje w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
„Miralex” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile (64-920), ul. Lotnicza 4, NIP 7640001360, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000011534 e-mail: daneosobowe@miralex.pl tel. +48 61 832 90 60 fax. +48 61 832 90 70
2. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane w celu: 1) wykonania zawartej z Administratorem umowy, jak również podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed jej zawarciem, w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące świadczonych usług i towarów (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości – w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 3) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora: prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów i usług oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w celu i zakresie wynikającym z treści tej zgody.
3. Informacje o odbiorcach danych osobowych:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podwykonawcy Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, informatyczne, reklamowe, marketingowe, audytorskie , doradcze, prawne, transportowe, kurierskie.
4. Okres, przez który dane będą przechowywane:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, a nadto przez okres wymagany obowiązującym prawem w związku z koniecznością realizacji przez nas obowiązków podatkowych.
5. Informacje o przysługujących uprawnieniach:
Ma Pani/Pan prawo: a) żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych (w tym do uzyskania kopii), b) żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, c) żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności: - danie nie są niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy przetwarzania, - osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. - dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, d) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności: - osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu, żądając w zamian ograniczenia, - administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, - osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych- do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, e) do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy: - przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie umowy zawartej z taką osobą, - przetwarzanie odbywa się z sposób zautomatyzowany, f) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy: - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, - dane są przetwarzane na podstawie opartej na art. 6 ust.1 f tj. niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora W zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem.
6. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzoru:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Informacje czy podanie danych jest wymogiem ustawowym/umownym/
warunkiem zawarcia umowy/ o zobowiązaniu do podania danych: Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże brak podania przez Panią/Pana danych będzie przeszkodą do zawarcia umowy oraz świadczenia przez nas na Pani/Pana rzecz usługi.
8. Przekazywanie danych do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/ organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Wybierz swoją prośbę